POLITYKA PRYWATNOŚCI

-danych osobowych kandydatów do pracy-

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Paweł Ochyński CSG S.A. z siedzibą w Krakowie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. Kalwaryjskiej 33). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: rekrutacja@greencell.pl lub telefonicznie pod nr: +48 12 444 62 47.

 1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli uważamy Cię za dobrego kandydata do pracy u nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Twojego udziału w rekrutacji.

W każdym etapie rekrutacji bierzesz udział w pełni świadomie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (np. do wysyłania Ci newslettera).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) wysyłając e-mail na adres, z którego my kontaktowaliśmy się z Tobą albo na adres rekrutacja@greencell.pl. Zgodę możesz również wycofać telefonicznie pod nr: 48 12 444 62 47, przy czym w takim wypadku proszę weź pod uwagę, że telefony obsługujemy w dni i godziny otwarcia naszego biura (od poniedziałku do piątku, godz. 9.00-17.00 CET) oraz będziemy musieli zweryfikować czy Ty to Ty, by uniknąć sytuacji wycofania zgody nie tej osobie, która się z nami kontaktuje.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów do pracy:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres do korespondencji;

 3. adres email;

 4. numer telefonu;

 5. wykształcenie;

 6. wizerunek (zdjęcie w CV);

 7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym typ umowy, rodzaj i wysokość wynagrodzenia, dostępność);

 8. dane zawarte w profilach w serwisie społecznościowym LinkedIn.

 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części
w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Staramy się aby Twoje dane były zawsze aktualne. W tym celu kontaktujemy się Tobą nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, w celu nadrobienia zaległości. Jeśli z jakichś względów nie uda się nam z Tobą skontaktować w tym okresie, Twoje dane osobowe będą usunięte po upływie 12 miesięcy od uzyskania zgody na ich przetwarzanie.

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: rekrutacja@greencell.pl Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr: +48 12 444 62 47.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę drogą elektroniczną dostępne są na tej stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Nie zwieramy z Tobą na tym etapie żadnej umowy. Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Odpowiedziałeś na nasze ogłoszenie za pomocą formularza aplikacyjnego na stronie internetowej lub pisząc do nas email, albo kontaktując się przez media społecznościowe. Dlatego pierwszą garść danych dostaliśmy od Ciebie. Możemy je jednak chcieć uzupełnić z publicznie dostępnych źródeł, tj. przeglądając Twój profil w serwisie LinkedIn.

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.

PRIVACY POLICY

 1. Who are we and how can you find us?

We are Paweł Ochyński CSG S.A. located in Cracow and we will be your personal data administrator. Our head office is located in Cracow (33 Kalwaryjska). You can contact us via email: rekrutacja@greencell.pl or phone: +48 12 444 62 47.

 1. Why are we processing your data?

If we think that you might be the right candidate, we are processing it for recruitment process.

You are consciously taking part in the recruitment. Your personal data processing is based on your agreement (art. 6, para. 1, p. a GDPR).

If you agreed separately, we can also provide you with marketing materials (i.e. newsletter).

You are entitled to withdraw your agreement at any time (with no influence on processing, complied with the law, done before the withdrawal) by sending the message to the address which we have contacted you from or to rekrutacja@greencell.pl. You can also call us 48 12 444 62 47 on our open hours (Monday-Friday 9:00-17:00). Keep in mind that in this case we have to verify whether you are the person entitled to do a withdrawal to avoid the situation when the agreement has been cancelled for someone else.

 1. What exactly are we processing

For recruitment process we require:

 1. name and surname

 2. correspondence address

 3. e-mail address

 4. phone number

 5. education

 6. image (your CV picture)

 7. your professional experience (job contract type, previous salary, availability)

 8. personal information available on Linkedin profile

 1. Who can we reveal the data to

Your personal data are also processed inthe information system placed in so-called public computing cloud – Google Cloud (provided by Google LLC, Google Ireland Limited and Google Asia Pacific Pte. Ltd.). We have taken advantage of possibility provided by its regulation (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits) to ensure that the data will not be transferred to third countries.

 1. How long will your data be processed

We are taking care to keep your data updated. To achieve it, we will contact you at least once for 12 months. If it is be impossible, the data will be deleted after 12 months from obtaining the processing agreement.

 1. How could you execute your rights

We do our best to make you satisfied with the cooperation. Remember, that you have rights to influence the way we are processing your data and, in some cases, you could stop it. These rights are as follows:

see more

see more

see more

see more

see more

see more

To benefit from any rights described above, please contact us via e-mail, to the address by which we contacted you or this: rekrutacja@greencell.pl. You can also contact us for this purpose by phone: +48 12 444 62 47.

 1. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

According to the article 77, your have a right to lodge a complaint with supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, your place of work or the place where the alleged infringement was committed, if you think that the processing of personal data concerning you violates the laws of the GDPR. In Poland the supervisory authority is the President of the Office of Competition and Consumer Protection – you can submit the claim by post to the address of the Office of Competition and Consumer Protection Stawki 2, 00-193 Warszawa or by filling the claim form. Further details of how to fill the electronic claim form could be found here: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

On the Office’s webpage https://uodo.gov.pl/ you can also find more specific information (including phone numbers).

 1. Is providing the details necessary to sign the contract

At this moment we are not signing any contract. Providing the details is necessary for taking part in recruitment process.

 1. Where do we get your data from

You have replied to our offer by our website, sent us a mail or contacted via social media. So you have delivered to us the first information. However, we can also complete them from other sources available for public such as Linkedin.

 1. Automatic processing and profiling

We do not process your data automatically nor profile them as it is stated in the GDPR regulations.